Στατιστικά PEDro

Μια ανάλυση των περιεχομένων της επικαιροποίησης της PEDro της 7 Φεβρουάριος 2022 παρουσιάζεται σε αυτήν την σελίδα. Αυτά τα δεδομένα θα επικαιροποιούνται ετησίως, οπότε η επόμενη ανανέωση είναι προγραμματισμένη για τον Φεβρουάριος του 2023.

Στις 7 Φεβρουάριος 2022 η PEDro περιείχε 53,801 αναφορές τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων δοκιμών, συστηματικών ανασκοπήσεων και τεκμηριωμένων κατευθυντήριων οδηγιών κλινικής πρακτικής. Υπήρχαν 41,362 δοκιμές, 11,737 ανασκοπήσεις και 702 κατευθυντήριες οδηγίες. Το κάτωθεν γράφημα απεικονίζει τον συνολικό αριθμό από δοκιμές, ανασκοπήσεις και κατευθυντήριες οδηγίες που είναι διαθέσιμες κάθε έτος.

graph1_greek

Η PEDro καταχωρεί σε ευρετήριο αναφορές δοκιμών, ανασκοπήσεων και κατευθυντήριων οδηγιών για όλα τα πεδία της φυσικοθεραπείας. Το από κάτω γράφημα απεικονίζει τον αριθμό των δοκιμών, ανασκοπήσεων και κατευθυντήριων οδηγιών που είναι διαθέσιμες για κάθε πεδίο της φυσικοθεραπείας. Τα μυοσκελετικά και τα καρδιοθωρακικά έχουν την μεγαλύτερη ποσότητα από δοκιμές, ανασκοπήσεις και κατευθυντήριες οδηγίες. Σημειώστε πως αυτό το γράφημα είναι βασισμένο σε κωδικοποίηση για 53,159 καταγραφές με πλήρη στοιχεία (642 καταγραφές βρίσκονται σε στάδιο επεξεργασίας, έτσι δεν έχουν κωδικοποιηθεί για το πεδίο της φυσικοθεραπείας ακόμα). Κάθε δοκιμή, ανασκόπηση, και κατευθυντήρια οδηγία μπορεί να κωδικοποιηθεί σε περισσότερα από ένα πεδία φυσικοθεραπείας, οπότε ο συνολικός αριθμός αναφορών σε αυτό το γράφημα αθροίζεται σε περισσότερες των 53,159.

graph2_greek

Οι αναφορές δοκιμών καταγεγραμμένων σε ευρετήριο στην PEDro είναι αξιολογημένες με μια λίστα ελέγχου που ονομάζεται κλίμακα αξιολόγησης PEDro (PEDro scale). Η κλίμακα αξιολόγησης PEDro δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τους χρήστες της, να αναγνωρίζουν δοκιμές που πιθανόν έχουν εσωτερική εγκυρότητα και επαρκείς στατιστικές πληροφορίες για να καθοδηγήσουν τις λήψεις κλινικών αποφάσεων. Σε κάθε δοκιμή αναφοράς έχει δοθεί μια συνολική αξιολόγηση PEDro, με εύρος από 0 έως 10. Το από κάτω γράφημα απεικονίζει τον αριθμό των δοκιμών αναφοράς με τη συνολική βαθμολογία PEDro για κάθε μια από αυτές. Ο μέσος όρος βαθμολογίας PEDro είναι 5,2 με σταθερά απόκλισης 1,6. 39% των δοκιμών αναφοράς είναι μέσης προς υψηλής ποιότητας, με βαθμολογία ≥ 6/10 στην κλίμακα PEDro. Σημειώστε πως αυτό το γράφημα είναι βασισμένο σε κωδικοποίηση για 40,720 καταγραφές με πλήρη στοιχεία (642 καταγραφές βρίσκονται σε στάδιο επεξεργασίας, έτσι δεν έχουν αξιολογηθεί με την χρήση της κλίμακας PEDro ακόμη).

graph3_greek

Το από κάτω γράφημα απεικονίζει το ποσοστό των δοκιμών αναφοράς που ικανοποιούν κάθε ερώτημα της κλίμακας PEDro. Η πλειοψηφία των δοκιμών χρησιμοποιούν τυχαία κατανομή (97%), αναφορές συγκρίσεων μεταξύ των ομάδων (94%), και αναφέρουν δεδομένα μέσου και μεταβλητότητας (91%). Λίγες μελέτες τυφλοποιούν τα υποκείμενα (6%), ή τους θεραπευτές (1%), χρησιμοποιούν απόκρυψη κατανομής (28%) και χρησιμοποιούν ανάλυση της πρόθεσης για θεραπεία (28%). Σημειώστε πως αυτό το γράφημα είναι βασισμένο σε κωδικοποίηση για 40,720 καταγραφές με πλήρη στοιχεία (642 καταγραφές βρίσκονται σε στάδιο επεξεργασίας, έτσι δεν έχουν αξιολογηθεί με την χρήση της κλίμακας PEDro ακόμη).

graph4_greek

Δεν υπάρχει γλωσσικός περιορισμός για την καταγραφή σε ευρετήριο αναφορών από δοκιμές, ανασκοπήσεων και κατευθυντήριων οδηγιών στην PEDro. Το από κάτω γράφημα απεικονίζει τον αριθμό των καταγραφών ανά γλώσσα δημοσίευσης. Αναφορές έχουν δημοσιευτεί σε σύνολο 28 διαφορετικών γλωσσών. Η Αγγλική ήταν η πιο επικρατούσα γλώσσα δημοσίευσης (91,5% των αναφορών), ακολουθούμενη από την Κινεζική (4,1%), Γερμανική (1%), και Ισπανική (0,7%).

graph5_greek

Κατά την διάρκεια του 2021 η PEDro χρησιμοποιήθηκε για την απάντηση 4,247,892 κλινικών ερωτήσεων. Αυτό σημαίνει πως μια καινούρια έρευνα ξεκινούσε κάθε 7 δευτερόλεπτα κατά μέσο όρο στην διάρκεια του 2021. Το από κάτω γράφημα απεικονίζει τον αριθμό νέων αναζητήσεων PEDro που εκτελέστηκαν κάθε μήνα κατά την διάρκεια του 2021.

graph6_greek

Οι χρήστες της PEDro προέρχονταν από περισσότερες από 215 χώρες. Οι πέντε χώρες με την υψηλότερη χρήση ήταν:

  • 25% Βραζιλία
  • 7% Ισπανία
  • 7% Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
  • 6% Αυστραλία
  • 5% Γαλλία

Eνας χάρτης καταγραφής κλικ των αναζητήσεων PEDro κατά το 2021 απεικονίζεται από κάτω.

graph7

Λήψη στατιστικών PEDro

Λήψη ασυμπίεστου αρχείου .pdf (PC/MAC)

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της PEDro για να λαμβάνετε τα τελευταία νέα