Ευρετήριο κριτηρίων και κωδικών

Η σελίδα περιέχει τα κριτήρια ευρετηρίου και τους κωδικούς που χρησιμοποιούνται στην PEDro:

 1. Κριτήρια
 2. Κωδικοί

1. Κριτήρια

Κριτήρια εισαγωγής των κλινικών δοκιμών

Τα ακόλουθα κριτήρια χρησιμοποιούνται για τη διάκριση μεταξύ κλινικών δοκιμών που είναι επιλέξιμες για εισαγωγή στην PEDro και εκείνων που δεν είναι:

 1. Η δοκιμή πρέπει να περιλαμβάνει την σύγκριση τουλάχιστον δύο παρεμβάσεων. Μία από αυτές τις παρεμβάσεις θα μπορούσε να είναι μια ομάδα ελέγχου χωρίς θεραπεία ή μια ομάδα εικονικής θεραπείας. Εναλλακτικά, η δοκιμή θα μπορούσε να περιλαμβάνει την σύγκριση δύο ή περισσοτέρων παρεμβάσεων που πιστεύεται ότι είναι αποτελεσματικές, με σκοπό τον καθορισμό της πιο αποτελεσματικής. Δοκιμές διασταύρωσης στις οποίες κάθε άτομο υπόκειται σε περισσότερες από μία παρεμβάσεις θα συμπεριληφθούν στην PEDro με την προϋπόθεση ότι πληρούνται και τα άλλα κριτήρια. Δοκιμασίες συστάδων στις οποίες τα υποκείμενα κατανέμονται σε παρεμβάσεις σε ομάδες θα συμπεριληφθούν στην PEDro με την προϋπόθεση ότι πληρούνται και τα άλλα κριτήρια. Οι παρεμβάσεις θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν (αλλά δεν είναι υποχρεωτικό να περιορίζονται σε) θεραπείες, στρατηγικές πρόληψης, διαγνωστικούς ελέγχους ή τεχνικές, ή διαχείρισης ή στρατηγικές εκπαίδευσης.
 2. Τουλάχιστον μία από τις παρεμβάσεις που αξιολογούνται πρέπει να είναι επί του παρόντος μέρος της φυσικοθεραπευτικής πρακτικής ή θα μπορούσε να γίνει μέρος της. Ωστόσο, η μελέτη δεν χρειάζεται να πραγματοποιηθεί από φυσικοθεραπευτές. Ούτε είναι απαραίτητο οι παρεμβάσεις να πραγματοποιούνται από φυσικοθεραπευτή στη δοκιμή.
 3. Οι παρεμβάσεις θα πρέπει να εφαρμόζονται σε υποκείμενα που είναι αντιπροσωπευτικά (ή τείνουν να είναι αντιπροσωπευτικά) εκείνων στους οποίους μπορεί να εφαρμοστεί η παρέμβαση στο πεδίο της φυσικοθεραπευτικής πρακτικής. Αυτό συνήθως σημαίνει ότι η παρέμβαση εφαρμόζεται σε άτομα με ένα πρόβλημα υγείας ή ανικανότητα (στην περίπτωση θεραπείας) ή σε κίνδυνο ανάπτυξης ενός προβλήματος υγείας ή ανικανότητας (στην περίπτωση στρατηγικής πρόληψης) Οι δοκιμές που πραγματοποιούνται σε ζώα εκτός από τον άνθρωπο δεν αρχειοθετούνται στην PEDro.
 4. Η δοκιμή θα πρέπει να περιλαμβάνει τυχαία κατανομή ή να έχει πρόθεση τυχαίας κατανομής υποκειμένων σε παρεμβάσεις. Με το πρόθεση τυχαίας κατανομής υποκειμένων, εννοούμε μεθόδους κατανομής όπως η εναλλαγή (π.χ., “κάθε δεύτερος ασθενής που επισκέφθηκε την κλινική εκχωρήθηκε στην ομάδα θεραπείας”) ή κατανομή κατά μονές και ζυγές ημερομηνίες γέννησης ή αριθμούς καταχώρησης νοσοκομείων. Για να συμπεριληφθεί στην PEDro, η μελέτη πρέπει σίγουρα να έχει χρησιμοποιήσει τυχαία ή να έχει πρόθεση για τυχαία κατανομή (δηλαδή, εάν δεν είναι βέβαιο ότι χρησιμοποιήθηκε μία από αυτές τις μεθόδους κατανομής, η μελέτη δεν θα συμπεριληφθεί).
 5. Το άρθρο πρέπει να είναι ένα πλήρες κείμενο (όχι μόνο περίληψη) σε ένα περιοδικό αξιολόγησης από ομότιμους αξιολογητές.

Κρίσεις ως προς την ποιότητα των μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν ή αν οι συγγραφείς πραγματικά εφάρμοσαν αυτά που δήλωσαν δεν χρησιμοποιούνται στην απόφαση καταλληλόλητας για την εισαγωγή μιας κλινικής δοκιμής στην PEDro.

Κριτήρια για την εισαγωγή συστηματικών ανασκοπήσεων

Συστηματικές ανασκοπήσεις που αξιολογούν τις φυσικοθεραπευτικές παρεμβάσεις αρχειοθετούνται επίσης στην PEDro. Οι συστηματικές ανασκοπήσεις (μερικές φορές ονομάζονται μετα-αναλύσεις, αν και ο όρος χρησιμοποιείται ανακόλουθα) διακρίνονται από τις παραδοσιακές («αφηγηματικές») ανασκοπήσεις διότι χρησιμοποιούν μεθόδους ελαχιστοποίησης της προκατάληψης. Τα ακόλουθα κριτήρια χρησιμοποιούνται για τη διάκριση μεταξύ συστηματικών ανασκοπήσεων που είναι κατάλληλες για εισαγωγή στην PEDro και εκείνων που δεν είναι:

 1. Η ανασκόπηση πρέπει να περιέχει μια ενότητα Μεθοδολογίας η οποία περιγράφει την στρατηγική αναζήτησης και τα κριτήρια εισαγωγής.
 2. Η ανασκόπηση πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον μία δοκιμή, ανασκόπηση ή κλινική οδηγία (ή ρητή αναζήτηση αλλά όχι εύρεση δοκιμής, ανασκόπησης ή κλινικής οδηγίας) που πληροί τα κριτήρια εισαγωγής στην PEDro.
 3. Το άρθρο πρέπει να είναι ένα πλήρες κείμενο (όχι μόνο περίληψη) σε ένα περιοδικό αξιολόγησης από ομότιμους αξιολογητές.

Κρίσεις ως προς την ποιότητα των μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν ή αν οι συγγραφείς πραγματικά εφάρμοσαν αυτά που δήλωσαν δεν χρησιμοποιούνται στην απόφαση καταλληλόλητας για την εισαγωγή μιας συστηματικής ανασκόπησης στην PEDro.

Κριτήρια για την εισαγωγή τεκμηριωμένων κατευθυντήριων οδηγιών κλινικής πρακτικής

Οι τεκμηριωμένες κατευθυντήριες οδηγίες κλινικής πρακτικής θα εισάγονται αν πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

 1. Η κατευθυντήρια οδηγία κλινικής πρακτικής δημιουργήθηκε υπό την αιγίδα ενός συλλόγου επαγγελματιών υγείας ή σωματείου, δημόσιου ή ιδιωτικού οργανισμού, υγειονομικής οργάνωσης ή σχεδίου ή κυβερνητικού φορέα. Μια κατευθυντήρια οδηγία κλινικής πρακτικής που δημιουργήθηκε και εκδόθηκε από άτομο ή ομάδα ατόμων που δεν τυγχάνουν επίσημης επιδότησης ή στήριξης ενός εκ των προαναφερθέντων τύπων οργανισμών δεν πληροί τα κριτήρια εισαγωγής για την PEDro.
 2. Η κατευθυντήρια οδηγία κλινικής πρακτικής είναι διαθέσιμη στο κοινό.
 3. Μια συστηματική αναζήτηση και ανασκόπηση των υπαρχόντων επιστημονικών δεδομένων, δημοσιευμένων σε περιοδικά αξιολόγησης ομότιμων αξιολογητών πραγματοποιήθηκε κατά την δημιουργία της κατευθυντήριας οδηγίας H οι οδηγίες βασίστηκαν σε συστηματική ανασκόπηση δημοσιευμένη τέσσερα χρόνια πριν της δημοσίευσης της οδηγίας.
 4. Η κατευθυντήρια οδηγία κλινικής πρακτικής περιέχει συστηματικά αναπτυγμένες θέσεις που περιλαμβάνουν συστάσεις, στρατηγικές ή πληροφορίες για τον καθορισμό αποφάσεων σχετικά με την κατάλληλη υγειονομική περίθαλψη.
 5. Τουλάχιστον μια σύσταση αφορά τουλάχιστον σε μία παρέμβαση που αποτελεί επί του παρόντος μέρος της φυσικοθεραπευτικής πρακτικής ή που θα μπορούσε να αποτελέσει μέρος της φυσικοθεραπευτικής πρακτικής.
 6. Οι συστάσεις για την φυσικοθεραπεία βασίζονται σε τουλάχιστον μία τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή ή συστηματική ανασκόπηση που σχετίζεται με τη φυσικοθεραπεία.

Κρίσεις ως προς την ποιότητα των μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν ή αν οι συγγραφείς πραγματικά εφάρμοσαν αυτά που δήλωσαν δεν χρησιμοποιούνται στην απόφαση καταλληλόλητας για την εισαγωγή μιας κατευθυντήριας οδηγίας κλινικής πρακτικής στην PEDro.

2. Κωδικοί

Υποτομέας

Αυτές οι κατηγορίες αναφέρονται σε διάφορες πτυχές της φυσικοθεραπείας. Εάν ο τομέας ενός συγκεκριμένου άρθρου δεν ταιριάζει με καμία από αυτές τις κατηγορίες, θα πρέπει να χρησιμοποιείται ο κωδικός «καμία κατάλληλη τιμή σε αυτό το πεδίο».

καρδιοθωρακικά
περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε, καρδιοθωρακικές παρεμβάσεις οξείες και αποκατάστασης ή σε προπόνηση φυσικής κατάστασης εκείνων που φέρουν παθολογίες που επηρεάζουν το καρδιοθωρακικό σύστημα. Αυτός ο υποτομέας δεν περιλαμβάνει μελέτες γενικής προπόνησης φυσικής κατάστασης μεταξύ πληθυσμών. Οι μελέτες γενικής προπόνησης φυσικής κατάστασης για υγιείς πληθυσμούς δεν περιλαμβάνονται στην PEDro

ακράτεια και υγεία των γυναικών
περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε ακράτεια ανδρών και γυναικών και προ και μετα-γεννητικές παρεμβάσεις για τη μητέρα

εργονομία και υγεία στην εργασία
περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε, παρεμβάσεις που λαμβάνουν χώρα σε χώρους εργασίας ή σε εργαζόμενους για καταστάσεις που σχετίζονται με την εργασία

γεροντολογία
περιλαμβάνει άρθρα όπου η μέση ηλικία του δείγματος μελέτης είναι πάνω από 60, και άρθρα σχετικά με καταστάσεις που συνήθως επηρεάζουν ηλικιωμένους (π.χ. αρθρίτιδα)

μυοσκελετικά
περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε, πόνο στη οσφύ, ρευματοειδή νόσο, σύνδρομα παγίδευσης, νευραλγία

νευρολογία
περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε, βλάβες του κεντρικού και περιφερικού νευρικού συστήματος εξαιρουμένων εκείνων των οποίων η κύρια παρουσίαση αφορά σε πόνο ή παραισθησία, όπως το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα, νευραλγία ή ισχιαλγία

ογκολογία
περιλαμβάνει άρθρα που αξιολογούν τις παρεμβάσεις για προβλήματα υγείας λόγω όγκων ή καρκίνων

ορθοπαιδική
περιλαμβάνει μόνο κατάγματα και παρεμβάσεις πριν ή μετά το ορθοπαιδικό χειρουργείο (π.χ. αρθροπλαστική γόνατος, συνδεσμική αποκατάσταση)

παιδιατρική
περιλαμβάνει άρθρα όπου η μέση ηλικία του δείγματος μελέτης είναι κάτω των 16 ετών, και άρθρα σχετικά με καταστάσεις που επηρεάζουν συνήθως τα παιδιά (π.χ. κυστική ίνωση)

Αθλητικά
περιλαμβάνει άρθρα που αναφέρουν συγκεκριμένα αθλητικούς τραυματισμούς καθώς και καταστάσεις που επηρεάζουν συνήθως αθλητές (π.χ. συνδεσμική αποκατάσταση)

καμία κατάλληλη τιμή σε αυτό το πεδίο

Παρέμβαση

Αυτές οι κατηγορίες καλύπτουν ευρύτερα πεδία φυσικοθεραπευτικών παρεμβάσεων. Εάν η παρέμβαση που χρησιμοποιείται σε ένα συγκεκριμένο άρθρο δεν ταιριάζει σε κανένα από αυτά, θα πρέπει να χρησιμοποιείται ο κωδικός «καμία κατάλληλη τιμή σε αυτό το πεδίο».

βελονισμός
τροποποίηση συμπεριφοράς
εκπαίδευση
ηλεκτροθεραπεία, θερμές, ψυχρές πηγές
προπόνηση φυσικής κατάστασης
προαγωγή της υγείας
υδροθεραπεία, λουτροθεραπεία
νευροαναπτυξιακή θεραπεία, νευρομυϊκή διευκόλυνση
ορθωτικά, taping, νάρθηκες
αναπνευστική θεραπεία
εκπαίδευση δεξιοτήτων
ενδυνάμωση
διατάσεις, κινητοποίηση, χειρισμοί, μάλαξη
καμία κατάλληλη τιμή σε αυτό το πεδίο

Πρόβλημα

Αυτή η λίστα προβλημάτων έχει αναπτυχθεί για να καλύψει ευρείες κατηγορίες προβλημάτων που αντιμετωπίζονται από φυσικοθεραπευτές. Σημειώστε ότι το πρόβλημα έχει περιγραφεί στο επίπεδο φυσικοθεραπευτικής παρέμβασης. Εάν το πρόβλημα που αντιμετωπίζεται σε ένα συγκεκριμένο άρθρο δεν ταιριάζει σε κανένα από αυτά, θα πρέπει να χρησιμοποιείται ο κωδικός “καμία κατάλληλη τιμή σε αυτό το πεδίο”.

δυσκολία με την κάθαρση των πτυέλων
αδυναμία
μειωμένος αερισμός
Ακράτεια
έλλειψη κινητικού συντονισμού
μυϊκή βράχυνση, μειωμένη αρθρική κίνηση
μυϊκή αδυναμία
οίδημα
πόνος
μειωμένη αντοχή στην άσκηση
μειωμένη αντοχή στην εργασία
βλάβη στο δέρμα, πληγή, έγκαυμα
καμία κατάλληλη τιμή σε αυτό το πεδίο

μέρος του σώματος

Αυτές οι κατηγορίες αναφέρονται στο μέρος του σώματος που αντιμετωπίζεται. Εάν δεν υπάρχει κανένα μέρος του σώματος που υποβάλλεται σε θεραπεία ή εάν η παρέμβαση στοχεύει σε συστήματα ολόκληρου του σώματος παρά σε ένα μέρος του σώματος (π.χ. εκπαίδευση βάδισης μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο), θα πρέπει να χρησιμοποιείται ο κωδικός «καμία κατάλληλη τιμή σε αυτό το πεδίο».

κεφαλή ή αυχένας
άνω άκρο, ώμος ή ωμική ζώνη
αντιβράχιο ή αγκώνας
άκρα χείρα ή καρπός
στήθος (για καρδιοθωρακικές δοκιμές)
θωρακική σπονδυλική στήλη
οσφυϊκή μοίρα, ιερολαγόνιες αρθρώσεις ή πύελος
περίνεο ή ουρογεννητικό σύστημα
μηρός ή ισχίο
κάτω άκρο ή γόνατο
πέλμα ή άκρος πόδας
καμία κατάλληλη τιμή σε αυτό το πεδίο

Θέμα

Αυτές οι κατηγορίες αναφέρονται σε συγκεκριμένους πληθυσμούς που αντιμετωπίζονται από φυσικοθεραπευτές. Εάν το θέμα για ένα συγκεκριμένο άρθρο δεν ταιριάζει σε κανένα από αυτά, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο κωδικός «καμία κατάλληλη τιμή σε αυτό το πεδίο».

εγκεφαλική παράλυση
περιλαμβάνει άρθρα που αξιολογούν τη διαχείριση της εγκεφαλικής παράλυσης

χρόνιος πόνος
περιλαμβάνει άρθρα που αξιολογούν τη διαχείριση του χρόνιου πόνου μυοσκελετικής ή νευρολογικής αιτιολογίας

χρόνια αναπνευστική νόσος
περιλαμβάνει έγγραφα που αξιολογούν τη διαχείριση της χρόνιας αναπνευστικής νόσου, συμπεριλαμβανομένων της διάμεσης πνευμονικής νόσου, της βρογχεκτασίας και της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας

νευροτραύμα
περιλαμβάνει άρθρα που αξιολογούν τη διαχείριση τραυματισμών του νωτιαίου μυελού ή εγκεφαλικών κακώσεων

κάκωση δίκην μαστιγίου
περιλαμβάνει άρθρα που αξιολογούν διαταραχές σχετιζόμενες με τραυματισμό δίκην μαστιγίου

καμία κατάλληλη τιμή σε αυτό το πεδίο

κατέβασμα κωδικών PEDro

Κατέβασμα μη συμπιεσμένου .pdf αρχείου (PC/MAC)

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της PEDro για να λαμβάνετε τα τελευταία νέα